Výprodej: zľavy až 20 % na vybrané polohovacie stoly a ergonomické stoličky! Predlžujeme len do 19.5. alebo do vypredania zásob.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu spoločnosti Liftor s.r.o.prevádzkovaného na www.liftor.sk

 

 

Identifikácia prevádzkovateľa - predávajúceho

Prevádzkovateľom elektronického obchodu na www.liftor.sk a súčasne predávajúcim pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je obchodná spoločnosť Liftor s.r.o, IČO 08632197, DIČ: CZ08632197, so sídlom Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 29637

 

(Ďalej len "Predávajúci").

 

Kontaktné údaje predávajúceho sú:

Email: info@liftor.sk

Telefón: +421 944 760 197 - ďalej tiež Kontaktné číslo 

Predávajúci je platcom DPH.

 

Predávajúci sa zaväzuje na emailovú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia emailovej správy.

Adresa prevádzky: Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň.

 

 

Údaje o predávanom tovare, náležitosti ponuky a obsah kúpnej zmluvy

Údaje o predávanom tovare a cene v internetovom obchode na adrese www.liftor.sk sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby.

 

Z dôvodu neustáleho pohybu tovaru na sklade predávajúci neuvádza v internetovom obchode údaj o aktuálnej dostupnosti tovaru, prípadne ak je tento údaj uvedený, nemusí v čase odoslania objednávky kupujúcemu, zodpovedať skutočnosti. Predávajúci na základe každej objednávky kupujúceho potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky, dostupnosť tovaru a pripravenosť k doručeniu tovaru kupujúcemu. Tovar môže byť u výrobcu alebo distribútora dočasne alebo trvalo nedostupný, v takom prípade predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje o objektívnej nemožnosti tovar dodať. V prípade, že o to kupujúci výslovne požiada, poskytne predávajúci kupujúcemu informáciu o dostupnosti tovaru, hneď ako túto informáciu dostane od svojho zmluvného partnera.

Tovar, u ktorého je uvedený výslovný údaj o neexistencii tovaru na sklade ( "dočasne nedostupné", alebo údaj podobného významu), nemôže byť predmetom kúpnej zmluvy s termínom plnenia bez zbytočného odkladu. V takom prípade je odoslaná objednávka kupujúceho považovaná za vyjadrenie záujmu kupujúceho byť informovaný o budúcej dostupnosti tovaru.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú ilustratívne predávanému tovaru, s výnimkami opísanými v texte ponuky.

 

=Ceny sú uvádzané vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov (napr. Poplatok za spätný odber elektrozariadení z domácností), s výnimkou nákladov na doručenie tovaru, ktoré sú špecifikované v časti týchto VOP "Spôsoby doručenia tovaru, doprava". V prípade, že kupujúci zvolí nákup tovaru na splátky, cena tovaru sa nemení, ale vedľa ceny tovaru sa kupujúci zaväzuje platiť tretej osobe odlišnej od predávajúceho cenu za poskytnutie finančnej služby podľa časti týchto VOP "Nákup na splátky".

Informácie o možných spôsoboch platby sú uvedené v časti týchto VOP "Spôsoby platby za tovar". Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, tým nie je dotknutá požiadavka na platbu za doručenie tovaru tam, kde je táto platba výslovne špecifikovaná a požadovaná, ani náklady na platobné operácie (bankové poplatky a pod.), ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a tretími osobami.

Prezentácia tovaru na internetových stránkach predávajúceho na adrese www.liftor.sk je v súlade s platnými právnymi predpismi návrhom na uzavretie zmluvy. Výnimky ustanovujú vyššie v tomto článku uvedené podmienky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza momentom, kedy predávajúcemu dôjde úplná a úplne určitá objednávka kupujúceho ako prejav vôle kupujúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu, za predpokladu, že uzavretie kúpnej zmluvy nebránia zákonné podmienky, zmluvné dojednania predávajúceho a kupujúceho alebo špeciálne ustanovení týchto VOP. K uzavretiu kúpnej zmluvy najmä nedôjde v prípadoch, keď kupujúci objednáva tovar, ktorý je označený ako "dočasne nedostupný" alebo údajom podobného významu, tovar, ktorý predávajúci nie je objektívne schopný dodať, o čom je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní objednávky kupujúceho informovať, ak uvedie kupujúci v objednávke údaje, ktoré sú zjavne nesprávne, nepravdivé, neurčité alebo inak znemožňujú či významne sťažujú výklad prejavu vôle kupujúceho.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​sa nepovažuje za prijatie ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Na základe ponuky prezentovanej v internetovom obchode na adrese www.liftor.sk je možné objednať tovar aj elektronickou poštou (tj. e-mailom) alebo telefonicky.

V prípade emailovej komunikácie je email odoslaný kupujúcim návrhom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky emailom bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy predávajúci objednávku kupujúceho akceptuje a zašle kupujúcemu emailom potvrdenie o uzavretí zmluvy (nie potvrdenie o prijatí objednávky).

V prípade telefonickej komunikácie platí, že zmluva je uzatvorená momentom, kedy predávajúci objednávku kupujúceho vykonanou telefonicky akceptuje a zašle kupujúcemu emailom potvrdenie o uzavretí zmluvy.

 

 

Spôsoby platby za tovar

Predávajúci umožňuje zaplatiť kúpnu cenu za tovar a prípadné ďalšie platby nasledujúcimi spôsobmi:

Platba vopred bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho, číslo účtu 2701934876/8330. Ako variabilný symbol slúži kupujúcemu číslo objednávky, ktoré nájde aj v potvrdzovacom emailu po vytvorení objednávky.

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v prevádzke na adrese Plzeň, Na Roudné 1162/76. Využitie tohto spôsobu platby je podmienené predchádzajúcim kontaktom (emailom alebo telefonicky) zo strany predávajúceho, v ktorom informuje kupujúceho, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie. Pracovný čas prevádzkarne je v pracovné dni od 9:00 do 16:00. Na prevádzke predávajúceho možno platiť za tovar iba v hotovosti. Na prevádzke nie je platobný terminál umožňujúci platbu kreditnou kartou.

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru - tzv. dobierka. Cena za službu dobierka, ktorú platí kupujúci, sa zobrazuje kupujúcemu na internetových stránkach predávajúceho pred dokončením objednávky a kupujúci výberom spôsobu doručenia vyjadruje súhlas s výškou platby za túto službu. Cena dobierky je účtovaná nad rámec kúpnej ceny tovaru. Službu dobierka poskytujú pre predávajúceho tretie strany (napr. “Slovenská pošta” alebo ďalšie, ktorých špecifikácia sa zobrazuje kupujúcemu na internetových stránkach predávajúceho).

Platba bezhotovostne prostredníctvom služby GP webpay. Podmienkou využitia tohto spôsobu platby je uzavretie zmluvného vzťahu kupujúceho so spoločnosťou GP webpay sro (Global Payments Europe, sro, V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10), Česká republika IČO: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 95419. Táto spoločnosť je osobou odlišnou od predávajúceho. Jedná sa o online platbu platobnou kartou umožňujúcu platby na internete alebo expresné platby prostredníctvom internetového bankovníctva. Po potvrdení objednávky tovaru zo strany predávajúceho je kupujúci presmerovaný na stránku platobnej brány GP webpay (stránka na doméne https://www.globalpayments.sk/, prípadne iná stránka tejto spoločnosti GP webpay s.r.o.), kde kupujúci vykoná platbu. Službu GP webpay poskytuje predávajúcemu aj kupujúcemu pre vyrovnanie zaplatenia kúpnej ceny tretia strana, a to spoločnosť GP webpay. Predávajúci nenesie zodpovednosť za priebeh ani uskutočnenie platobnej transakcie prostredníctvom tejto služby, táto služba je poskytovaná kupujúcemu na základe zmluvy so spoločnosťou GP webpay s.r.o.

Náklady na bankové či obdobné poplatky si nesie vo všetkých prípadoch kupujúci v súlade so zmluvným vzťahom medzi kupujúcim a tretími osobami (bankou alebo inou inštitúciou) poskytujúcimi bankové či podobné služby.

 

 

Spôsoby doručenia tovaru, doprava

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu bez zbytočného odkladu, zvyčajne v lehote jeden až osem pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy a prípadne splnenie ďalších podmienok pre dodanie tovaru, ak boli dohodnuté (napr. zaplatenie zálohy tam, kde predávajúci zálohu vyžaduje). Tovar je dodaýí spôsobom a na miesto podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Predávajúci zaisťuje, alebo sprostredkúva nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

(I) osobnźý odber

(II) doprava prepravnou službou Toptrans

Uzatvorením kúpnej zmluvy podľa týchto VOP kupujúci potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s podmienkami tohto spôsobu dodania tovaru, ktorý si zvolil. Jednotlivé spôsoby dodania tovaru sú kupujúcemu ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb s ohľadom na kapacitu, dojazdovej vzdialenosti a ďalšie parametre.

Podrobné podmienky ponúkaných spôsobov dodania tovaru sú prístupné na nižšie uvedených odkazoch:

Toptrans: https://www.toptrans.cz/preprava/data/2020-10-31-04-57-41-Zasilatelske-podminky-platne-od-1.-11.-2020.pdf

Spoločne s tovarom doručí predávajúci kupujúcemu aj doklady k tovaru, najmä daňový doklad.

Kupujúci je povinný prekontrolovať pri dodaní tovaru spolu s dopravcom alebo zamestnancom zodpovedným za vydanie tovar stav zásielky, najmä nie však len výlučne počet balíkov, neporušenosť balenia, poškodenie škatule apod. Ak kupujúci zistí, že je zásielka viditeľne poškodená, je oprávnený odmietnuť jej prevzatie. Pokiaľ kupujúci viditeľne poškodenú zásielku od prepravcu či predávajúceho prevezme, je povinný poškodenie bezodkladne popísať v písomnom odovzdávacom protokole podpísanom dopravcom alebo zamestnancom zodpovedným za vydanie tovaru. Prevzatie viditeľne poškodenej zásielky je kupujúci ďalej povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr však do piatich dní po prevzatí zásielky, a to buď písomne ​​alebo elektronicky na email predávajúceho info@liftor.sk. Dodatočná reklamácia vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, predávajúci je však oprávnený takúto reklamáciu bez ďalšieho zamietnuť ako neopodstatnenú, ak bude mať za to, že zásielka bola kupujúcemu dodaná riadne a že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe poruší svoje povinnosti, je v omeškaní. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, tovar následne predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti kupujúceho je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať oproti výťažku z predaja tovaru.

 

 

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim do 100 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je tovar dodávaný po častiach, beží lehota odo dňa prevzatia poslednej časti tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Lehota na odstúpenie je určená na to, aby sa kupujúci mohol detailne zoznámiť s vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že nesúhlasí s tým, aby kupujúci tovar po dobu plynutia lehoty na odstúpenie tovar aktívne užíval s úmyslom tovar vrátiť a obohatiť sa tak užívaním tovaru na úkor predávajúceho. Takéto správanie považuje predávajúci za nečestné, teda rozporné s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a bude proti nemu podnikať právne kroky.

Odstúpenie od zmluvy v písomnej forme kupujúci predávajúcemu zašle listovou zásielkou alebo odovzdá v mieste výdajne tovaru na adrese Šlovická 1360, 334 41 Dobřany po predchádzajúcej telefonickej dohode na Kontaktnom čísle. Kupujúci nie je povinný uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Predávajúci však žiada kupujúceho, aby dôvod odstúpenia od zmluvy v prípade uviedol, predávajúci bude v takom prípade môcť navrhnúť kupujúcemu iné - vyhovujúci tovar a bude môcť prijať opatrenia na skvalitnenie svojich interných procesov. V dokumente, ktorým kupujúci odstúpi od zmluvy, kupujúci uvedie dátum predaja tovaru, číslo zmluvy alebo predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Predávajúci na svojich webových stránkach na adrese www.liftor.sk/odstupenie poskytuje k voľnému stiahnutiu formulár na odstúpenie od zmluvy podľa Nariadenia vlády 363/2013Zb. (Dostupný TU) a odporúča kupujúcemu v prípade odstúpenia využitie tohto formulára.

Kupujúci je povinný zaslať alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho dostal. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar neopotrebovaný, nepoškodený, kompletný, so všetkými súčasťami a príslušenstvom, a v pôvodnom obale v prípade, keď to je objektívne možné. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku. V prípade poškodenia dosky stola zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru sumou zodpovedajúcu kúpnej cene z dôvodu nepredajnosť tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým predávajúci platbu od kupujúceho prijal. Pokiaľ predávajúci ponúka v rámci spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, je povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj s ním súvisiace dary od kupujúceho či dary od tretích osôb súvisiace s plnením kupujúceho, vrátane všetkého, o čo sa kupujúci bez spravodlivého dôvodu obohatil. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. Na poskytnuté dary sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane spotrebiteľa či spotrebiteľských práv.

 

 

Práva a povinnosti z chybného plnenia, reklamačné konanie

Kvalita pri prevzatí (predtým Zhoda s kúpnou zmluvou; táto časť VOP opisuje postup v prípade, keď tovar má vady už pri prevzatí): Ak má prevzatý tovar nedostatky definované zákonom (napr. Tovar nemá vlastnosti, ktoré predávajúci opísal, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť a pod.), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny tovaru; ak to nie povahe vady neúmerné, je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti. Ak sa zistí, že nie je oprava alebo výmena tovaru možná, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci nároku predloženom kupujúcim nevyhovie, ak sa preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu tovaru má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Skutočnosť, že sa tovar predáva ako použité, opotrebované alebo s vadou, pre ktorú sa dojednáva nižšia cena, sa predávajúci zaväzuje oznámiť kupujúcemu preukázateľným spôsobom vždy pred uzavretím zmluvy, obvykle viditeľným prezentovaním tejto skutočnosti na webových stránkach predávajúceho.

Zákonné práva z vád (táto časť VOP opisuje postup v prípade, keď tovar nemá vady už pri prevzatí): Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe (na stolové nohy poskytuje predávajúci predĺženú záruku, a to 60 mesiacov). V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať:

U vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy:

odstránenie chyby dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; alebo bezplatné odstránenie vady tovaru opravou; alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo odstúpenie od zmluvy.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy odstránenie vady tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Za podstatné sa na účely VOP považuje také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už v čase uzavretia zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Podľa platných právnych predpisov je bez právneho významu, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave tovaru opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá reklamácia pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka (nárok z práv z chybného plnenia) sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie. V prípade neoprávnenej reklamácie predávajúci reklamáciu odmietne a o dôvode odmietnutia kupujúci písomne ​​informuje.

U niektorých druhov tovaru ponúka predávajúci kupujúcemu rozšírenú zmluvnú záruku. Túto skutočnosť sa predávajúci zaväzuje oznámiť kupujúcemu preukázateľným spôsobom vždy pred uzavretím zmluvy, obvykle viditeľným prezentovaním tejto skutočnosti na internetových stránkach predávajúceho.

Reklamačné konanie: Priebeh reklamácie sa riadí všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Český Občiansky zákonník, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, dohľad nad dodržaním zákonného priebehu reklamačného konania sa riadi zákonom č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii, všetko v platnom znení.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne ​​u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V dokumente, ktorým kupujúci činí reklamáciu formulár dostupný TU, je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné a kontaktné údaje, popis vady a jej prejavov a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie (špecifikácia uplatneného práva z vady).

Kupujúci je povinný vykonať špecifikáciu uplatneného práva z vady spolu s reklamáciou alebo najneskôr bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Pokiaľ si kupujúci nezvolí právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.Zmena voľby práva z vád tovaru bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak kupujúci opravu vady tovaru, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Kupujúci je povinný preukázať predávajúcemu skutočnosť, že tovar bol kúpené u predávajúceho, a to (daňovým) dokladom o kúpe tovaru alebo záručným listom. Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania alebo doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného predávajúcim k oprave tovaru. Kupujúci nesie nebezpečenstvo škody na tovare a zodpovedá za tovar až do jeho by poskytnutie alebo doručenia predávajúcemu na vybavenie reklamácie. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar bude kompletný, aby mohla byť prípadne vyskúšaná jeho funkčnosť, čisté a vhodným spôsobom zabalené či inak zabezpečené proti náhodnému poškodeniu.

V súlade s platnými právnymi predpismi je predávajúci povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia predávajúci kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne ​​nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o vybavení reklamácie podľa jeho požiadavky e-mailovou správou, telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Pokiaľ kupujúci nevysloví konkrétnu požiadavku na spôsob kontaktovania, zvolí tento spôsob predávajúci.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

Povinnosti pri nakladaní s elektrozariadením

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v počte zodpovedajúcom dodanému tovaru a len u elektrozariadení podobného typu a použitia.

Spoločné podmienky a záverečné ustanovenia

Tieto VOP sa použijú na proces uzatvárania zmluvy a na vzťahy z uzatvorenej zmluvy medzi predávajúcim ako podnikateľom a kupujúcim ako spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že kupujúci nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ustanovenia týchto VOP sa nepoužijú a predávajúci si vyhradzuje právo vymieniť si individuálne podmienky uzavretia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, odoslaná objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia prijatej ponuky predávajúcim kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí s uzavretím zmluvy, ktorej obsahom sú tieto VOP, pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, teda komunikačných prostriedkov, ktoré umožňujú zmluvu uzavrieť bez súčasnej fyzickej prítomnosti oboch strán. Náklady na rokovania o uzavretí zmluvy a samotné uzavretie zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku si nesie kupujúci sám.

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť vzájomné spory prednostne zmierom vzájomným rokovaním. V prípade vzniku súdneho sporu rozhodujú všeobecné súdy v Českej republike.

Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa pred vlastným procesom objednania zoznámil s informáciami o tovare, s identifikáciou predávajúceho, rovnako ako s podmienkami obsiahnutými v tomto dokumente VOP, ktorý obsahuje údaje povinne oznamované kupujúcemu pred uzavretím zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na kupujúcim označené miesto doručenia tovaru. Zmluva uzavretá na základe VOP sa uzatvára výhradne v českom jazyku.

Uzavretá zmluva bude uložená v súlade s platnými právnymi predpismi u predávajúceho. V prípade žiadosti kupujúceho urobené po prevzatí tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu kópiu uzavretej zmluvy za paušálnu odplatu vo výške 10,-€ na úhradu spojených administratívnych nákladov; v prípade, že by poskytnutie kópie zmluvy kupujúcemu bolo v rozpore s oprávnenými záujmami predávajúceho, má predávajúci právo poskytnutie kópie zmluvy odmietnuť.

V súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo obrátiť sa v prípade spotrebiteľského sporu medzi kupujúcim a predávajúcim na tzv. Subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Týmto subjektom je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869. Internetová adresa Českej obchodnej inšpekcie znie: http://www.coi.cz.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci uzatvorením zmluvy s predávajúcim vyjadruje súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady

 

ÚVODOM

Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (support) . Cieľom týchto Zásad je poskytnúť vám základné informácie vo veci spracovania vašich osobných údajov.

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

správcom sme my, teda Liftor s.r.o., so sídlom Pod Vinicemi 931/2, 30100 Plzeň, IČO: 08632197, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, spisová značka C 29637

spracovateľom je osoba, ktorá pre nás spracováva osobné údaje

účastníkom je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracovávame (teda potenciálne vy)

osobnými údajmi (ďalej tiež údaje alebo OÚ) akékoľvek informácie o účastníkovi, na základe ktorých môže byť jednoznačne identifikovaný

 

 

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

Vaše osobné údaje spracovávame v nasledujúcich prípadoch:

 

Objednávka v predajni

Aby sme splnili zákonné povinnosti, u väčších objednávok realizovaných v kamennej predajni budeme chcieť identifikáciu odberateľa kvôli vystavenia daňového dokladu - meno, priezvisko, názov spoločnosti, fakturačná adresa, IČO, DIČ.

 

AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Údaje uchovávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch nestanovili inak.

 

 

KOMU ÚDAJE ZASIELAME?

Údaje nie sú odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Vaše údaje odovzdávame ďalším spracovateľom iba v prípade, kedy nám to ukladá zákon (vedenie účtovníctva, štátna správa), alebo v prípade, keď je to nutné na splnenie zmluvného záväzku. Údaje však odovzdávame iba tým spracovateľom, s ktorými máme zmluvný vzťah a ktorí sú preverení, tzn. kladú zodpovedajúce nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

 

AKO SÚ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Osobné údaje sú zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ich úniku a zneužitia, a to ako vo fyzickej podobe (zabezpečovací systém, alarm, uzamknuté miestnosti, ...), tak v podobe elektronickej (politika silných hesiel, minimalizácia prístupových oprávnení, v prípade nutnosti šifrovanie, monitoring prostriedkov, ...).

 

Bezpečnosť údajov je pravidelne revidovaná a aktualizovaná v súlade so súčasnými technológiami.

 

 

 

 

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Práva nižšie uvedené môžete uplatniť vyplnením príslušného formulára a jeho doručením osobne na vyššie uvedenú adresu prevádzky, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak.

 

Na vybavenie vašej žiadosti máme 30 dní od jej prijatia niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

 

V prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných osobných údajov sme oprávnení účtovať vám primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

 

PRÁVO NA INFORMOVANOSŤ

Toto právo plníme práve týmto dokumentom, teda informujeme vás o podmienkach spracovania vašich osobných údajov.

 

 

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade, keď spracovanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti správcom.

 

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti, alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

 

Odvolať súhlas možno vyplnením a doručením príslušného formulára správcovi osobne na adresu prevádzky uvedenú vyššie, prípadne rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili. V prípade zasielania informačných e-mailov je možné odvolať súhlas odhlásením z tohto zasielania.

 

 

PRÁVO NA PRÍSTUP

Ste oprávnení požadovať od nás informáciu, či sú vaše osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, máte právo požadovať prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o prípadnom prenose údajov spracovateľom a dobe uchovávania. Ďalej máte právo na informácie o zdroji osobných údajov, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Ďalej máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 

Právo na prístup môžete uplatniť písomne ​​doručené na uvedenú adresu prevádzky. Ak však máte užívateľský účet v e-shope, nájdete všetky spracovávané osobné údaje tam.

 

PRÁVO NA OPRAVU

Pokiaľ došlo na vašej strane napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za osobný údaj, a zároveň vaše osobné údaje spracovávame, máte právo od nás požadovať ich opravu. Navyše máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na opravu je možné uplatniť písomne ​​doručené na uvedenú adresu prevádzky, telefonicky, alebo e-mailom. Ak však máte užívateľský účet v e-shope, môžete svoje osobné údaje aktualizovať tam.

 

 

PRÁVO NA VÝMAZ

V určitých stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Medzi takéto prípady patrí napríklad skutočnosť, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné.

 

Osobné údaje odstraňujeme po uplynutí nevyhnutného času automaticky, so žiadosťou o vymazanie sa na nás však môžete obrátiť kedykoľvek. Takáto žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek právu účastníka na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si osobné údaje účastníka ponechať) a o jej vybavení budete informovaný.

 

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Ak však budete mať pocit, že napr. prekračujeme stanovené účely, pre ktoré údaje spracovávame, môžete podať žiadosť, aby vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli blokované. Takáto žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete informovaný.

 

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Kedykoľvek sa môžete obrátiť s podnetom, alebo sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

 

 

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ

V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je navyše založené na právnom dôvode súhlasu alebo zmluvy, máte právo na prenositeľnosť údajov v strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžeme poskytnúť priamo vám alebo vami určenému novému správcovi, ak je to technicky možné. Prenos sa uskutoční v zabezpečenej forme, ktorá minimalizuje bezpečnostné riziká.

 

 

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ?

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefóne +420 739 556 148, e-mailu info@liftor.sk alebo osobne na výdajni na adrese Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň.

 

 

ZÁVEROM

Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú osobné údaje vydané žiadnej iné tretej strane.

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi účastníkom a správcom sú príslušné slovenské súdy.

 

Znenie týchto zásad môžeme zmeniť či doplňovať. Každú takúto zmenu zverejníme na našich webových stránkach www.liftor.sk.

Zmeny VOP sú možné len spôsobom ustanoveným zákonom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) nadobúdajú účinnosť 23. júla 2020.

Naposledy upravené 14.01.2021

20 € na nákup